പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ / വൈശാഖന്.

Pr̲iyappeṭṭa kathakaḷ / Vaiśākhan.

Author
Uniform title
Format
Book
Language
Malayalam
Published/​Created
  • Kottayam, Kerala State, India : Sāhityapr̲avarttaka Sahakaraṇasaṅghaṃ, Nāṣaṇal Bukk St̲āḷ, March 2016.
  • Kottayam, Kerala State, India : സഹിത്യപ്ര്̲അവര്ത്തക​ സഹകരനസന്ഘം, നെസാനാല്‍ ബുക്ക​ ഷ്ത്̲അ̄ല്, March 2016.
  • Thiruvananthapuram, [Kerala, India] : Sales Department, National Book Stall
Description
319 pages ; 22 cm

Details

Publisher
Library of Congress genre
Short stories [Browse]
Notes
  • Short stories.
  • Reprint: Originally published in May 2015.
Language note
In Malayalam.
ISBN
  • 9385488317
  • 9789385488313
LCCN
2016325653
OCLC
962409848
RCP
C - S

Supplementary Information