Princeton University Library Catalog

Чудов и Вознесенский монастыри Московского Кремля / авторы: И.М. Коробьина, Ю.В. Ратомская, З.В. Золотницкая, А.А. Оксенюк.

Chudov i Voznesenskiĭ monastyri Moskovskogo Kremli︠a︡ / avtory: I.M. Korobʹina, I︠U︡.V. Ratomskai︠a︡, Z.V. Zolotnit︠s︡kai︠a︡, A.A. Okseni︠u︡k.