Princeton University Library Catalog

캐나다 · 호주 · 뉴질랜드 6·25 전쟁 참전사 / 지은이 국가 보훈처 ; 저자 김 상원, 최 용호, 서 인한 ; 번역 정 경영, 권 영근.

K'aenada, Hoju, Nyujillaendŭ 6·25 chŏnjaeng ch'amjŏnsa / chiŭni Kukka Pohunch'ŏ ; chŏja Kim Sang-wŏn, Ch'oe Yong-ho, Sŏ In-han ; pŏnyŏk Chŏng Kyŏng-yŏng, Kwŏn Yŏng-gŭn.