Princeton University Library Catalog

豫皖苏 边区 财经 史料 选编 / 河南省 财政厅, 河南省 档案馆 合编.

Yu Wan Su bian qu cai jing shi liao xuan bian / Henan Sheng cai zheng ting, Henan Sheng dang an guan he bian.