Princeton University Library Catalog

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов : опыт России : итоги Второго международного десятилетия коренных народов мира / Под редакцией А. В. Журавского ; составители, А.В. Журавский, Н.А. Троценко, С.М. Вилкова.

Ustoĭchivoe razvitie korennykh malochislennykh narodov : opyt Rossii : itogi Vtorogo mezhdunarodnogo desi︠a︡tiletii︠a︡ korennykh narodov mira / Pod redakt︠s︡ieĭ A. V. Zhuravskogo ; sostaviteli, A.V. Zhuravskiĭ, N.A. Trot︠s︡enko, S.M. Vilkova.