תלמוד ירושלמי ...

Uniform title
Format
Book
Language
 • Hebrew
 • English
Published/​Created
בני-ברק : מכון מוצל מאש, תש"ם [1980]-תשע"ב [2012].
Description
1 משאב אלקטרוני (כרכים ) : PDF

Details

Notes
 • נוסף שער מפורט.
 • עם פני משה ומראה הפנים, פירוש בעל ס' חרדים, רידב"ז, ר"ש סיריליאו, יפה מראה, שדה יהושע, מהר"א פולדא, ניר, נועם ירושלמי ועוד ועם "תולדות יצחק" ו"תבונה" מאת ר' יצחק איזיק קרסילשציקוב.
 • חלקים ט, יג, יד, טו, טז, יז אינם בספריה הלאומית. המידע על חלקים אלה על פי הצילום שבהיברו בוקס.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Source of description
המידע על חלקים ט, יג, יד, טו, טז, יז על פי הצילום שבהיברו בוקס.
Contents
 • התוכן:
 • [א1]. ברכות א. תש"ם.
 • [א2]. ברכות ב. תש"ם.
 • [ב]. שביעית. תשמ"ב.
 • [ג]. פאה. תשמ"ה.
 • [ד]. תרומות. תשמ"ז.
 • [ה]. דמאי, תשמ"ח.
 • [ו]. כלאים. תשמ"ט.
 • [ז]. מעשר שני. תשנ"א.
 • [ח]. מעשרות. תשנ"א.
 • [ט]. חלה. תשנ"ט.
 • [י]. ערלה. תשנ"ה.
 • [יא]. בכורים. תשנ"ז.
 • [יב]. מסכת שבת. תש"ן.
 • [יג]. עירובין. תשס"ז. [6], קי, [2]; פה ד', יב, יב, [3] ע'; [1], סה ד'; עב; מא, [5] ע'. קי הע': הפנים עם תולדות יצחק ותבונה, ילקוט ראשונים ועוד ; [2], פה הד', יב, יב הע': תלמוד ירושלמי, עם נר מערבי... עם פירוש פני מאיר והערות בסוף המסכת... שביבי אור, חובר על ידי... מאיר בר' ישעי' אבאוויץ... ד"צ: נאווהרדק, תרצ"ח, עם שער מיוחד ([3] הע': על המחבר) ; סה הד': הפנים של מהד' וילנא בד"צ ; עב הע': הפירושים: יפה מראה, להג"מ שמואל יפה אשכנזי על אגדות... - פירוש הקצר, מר' דוד דרשן... - ספר הניר, להג"מ מאיר מארים... - נועם ירושלמי, להג"מ יהושע אייזיק אבד"ק סלאנימא... ; מא הע' בסופו: חידושי רבותינו על הירושלמי : מראשונים ואחרונים, כפי שנדפס בדפוס וילנא... הוספנו... (גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ... ; הערות וחדושים, מהג"מ יחיאל מיכל גולדשלאק... ; אור שמח... ; מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין... ; גליוני הש"ס להג"מ יוסף ענגל... ; טל תורה... להג"מ מאיר אריק... ; רוח זקנים... מספר יפה עינים, להג"מ אריה ליב יעלין... ; חידושי הרמ"ש, מקור ברוך, להג"מ ברוך הלוי אפשטיין... ; שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות... ; לקוט חזון איש), עם שער מיוחד.
 • [יד]. פסחים. (תשס"ח). [7], צו, [2], עא ד', מא, עז, קה, [5] ע'. שער נוסף באנגלית. צו הע': הפנים עם תולדות יצחק, תבונה ועוד. מא הע': הפירושים: שדה יהושע, יפה מראה. עז הע': הפירושים: פירוש הכותב, פירוש הקצר, ספר ניר, ספר נועם ירושלמי. קה הע': חידושי רבותינו על הירושלמי : מראשונים ואחרונים, כפי שנדפס בדפוס וילנא... הוספנו... (חתם סופר... ; גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ... ; אור שמח... ; כוכב מיעקב... ; עמודי ירושלים... להג"מ ישראל אייזנשטיין... ; חידושי הרד"ל... ; מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין... ; גליוני הש"ס, להג"מ יוסף ענגל... ; טל תורה... להג"מ מאיר אריק... ; רוח זקנים... מספר יפה עינים, להג"מ אריה ליב יעלין... ; מקור ברוך, להג"מ ברוך הלוי עפשטיין... ; שערי ירושלים, להג"מ דוב בערוש אשכנזי... ; הגהות והערות, מהג"מ יחיאל מיכל גאלדשלאק... ; חידושי הרמ"ש, להג"מ מתתיהו שטראשון... ; טוב ירושלים... להג"מ אליהו דוד ראבינאוויץ-תאומים... ; מעייני הישועה, הגהות, מהג"מ ישראל יהושע טרונק... ; שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות... ; ליקוטים מכת"י), עם שער מיוחד.
 • [טו]. שקלים. תשס"ט. [7], נב, [1], לח, [1], כג, [2], כד-כח ד', לד, [3], תנב-תסו, [2], 96, צ, פט, [11], כה, [7] ע'. שער נוסף באנגלית. נב הע': הפנים עם תולדות יצחק, תבונה ועוד. לד הע': משניות מסכת שקלים עם פירוש המשניות, להרמב"ם ועם פירוש הרא"ש. [3], תנב-תסו הע': חדושי המאירי... על מסכת שקלים, ד"צ: זכרון יעקב, תשל"ז, עם שער מיוחד. [2], 96 הע': מסכת שקלים עם... פי' רבינו משולם... פי' תלמידו של רבינו שמואל בר' שניאור... ; עם הערות ומראה מקומות אברהם סופר, ד"צ: ניו-יורק, תשי"ד, עם שער מיוחד. צ הע': תלמוד ירושלמי מסכת פסחים, עם פירוש רבנו שלמה בכ"ו יוסף סיריליאו... ; הוספנו תיקונים ע"פ כתבי יד... ציונים ומראי מקומות. פט הע': פירוש הכותב... ופירוש יפה מראה... פירוש מהר"א פולדה, פירוש הקצר, מר' דוד דרשן תלמיד הרמ"א... ; סודר... מחדש, עם שער מיוחד. [11] הע' בסופו: נועם ירושלמי, ד"צ: ירושלם, תשכ"ח, עם שער מיוחד. כה הע' בסופו: חידושי רבותינו על הירושלמי, מראשונים ואחרונים כפי שנדפסו בדפוס וילנא, וכעת הוספנו... (תורתן של ראשונים : ... נלקטו... מספר אהבת ציון וירושלים, מהג"מ בער ראטנער... מערכת הערוך... גם הערותיו של ס' מוסף הערוך, להג"מ בנימין מוספיא... חתם סופר... גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ... כוכב מיעקב...עמודי ירושלים להג"מ ישראל אייזינשטיין... מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין... גליוני הש"ס, להג"מ יוסף ענגל... טל תורה... להג"מ מאיר אריק... רוח זקנים... מספר יפה עינים, להג"מ אריה לייב יעלין... הגהות בן אריה, מהג"מ זאב בן אריה... הגהות והערות, מהג"מ יחיאל מיכל גאלדשלאק... טוב ירושלים... להג"מ אליהו דוד ראבינאוויץ-תאומים... שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות...).
 • [טז]. יומא. תשס"ט. [5], ס, [1], מב, ז ד', מה ע', מד-סט ד', לט, [5] ע'. שער נוסף והקד' באנגלית. לט הע' בסופו: חידושי רבותינו על הירושלמי : מראשונים ואחרונים, כפי שנדפס בדפוס וילנא... הוספנו... (גליון אפרים... להג"מ אפרים דוב הכהן לאפ... ; הגהות והערות, מהג"מ יחיאל מיכל גולדשלאק... ; אור שמח... ; כוכב מיעקב, להג"מ יעקב ווידנפלד... ; עמודי ירושלים... להג"מ ישראל אייזינשטיין, מיכל המים, להג"מ יחיאל מיכל הלוי עפשטיין... ; גליוני הש"ס להג"מ יוסף ענגל... ; טל תורה... להג"מ מאיר אריק... ; רוח זקנים... מספר יפה עינים, להג"מ אריה ליב יעלין... ; מקור ברוך, להג"מ ברוך הלוי עפשטיין... ; חידושי הרמ"ש, להג"מ מתתיהו שטראשון... ; שער העין... מר' מרדכי ווייסמאן חיות...), עם שער מיוחד.
 • [יז]. סוכה, ראש השנה. תשע"ב.
Other title(s)
 • The Jerusalem Talmud
 • Talmud Yerushalmi. Hebrew. 1980.
Added title page
 • Jerusalem Talmud
OCLC
741103417
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information