תלמוד בבלי : עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר והמשניות עם פירוש הרמב"ם ... כפי אשר נדפסו בבסיליאה [של"ח-שמ"א] ... ובשיעור דף על דף ... ועם כמה מעלות טובות ... המעלה האחת, שהוגהו עם הספר ... חכמת שלמה של הרב מהרש"ל [ר' שלמה לוריא] וגם עם הספר ... חדושי הלכות של הרב מהרש"א [ר' שמואל איידלש], מה שצריך לתקן ... המעלה השנית, ניתוסף עוד מראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים והם מיימוני וסמ"ג וארבע טורים על איזה מסכתות שחסר בדפוסי ש"ס הראשונים, והם ברכות, נדרים, סוטה, נזיר, נדה, (בכורות). והמתחיל בברכות הוא ...

Uniform title
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
פרנקפורט דאדרה : דפוס מיכל גאטשלק, תנ"ז-תנ"ט.
Description
1 משאב אלקטרוני (15 כרכים ([א-טו]) ) : PDF

Details

מדפיס
Notes
 • ברוב הכרכים קודם שער מצויר. עם דמויותיהם של משה ואהרן, דוד ושלמה ובו טקסט קצר: תלמוד גדול שהביא לידי מעשה הקצין ... בערמן סג"ל בן הר"ר יהודה לימא מעסי, חתן המנוח ... יואל ז"ל מהלברשטאט. לזכות א'ו'ת'נ'ו' [תנ"ז] לפרט. ראה תיאור השער: א. יערי, דגלי המדפיסים העבריים, ירושלים תש"ד, עמ' 49, 152, מס' 78 (כאשר בהדפסה המקורית בכרך אחד נמצאו כמה מסכתות, השער המצוייר רק בראש הכרך). השער השני מפורט.
 • בכל השערים נדפסה בשולי השער הודעה בלאטינית, כי המסכת נדפסת לפי הוצאת באזל לפי הבקורת של הצנזור מארקו מאריני.
 • הספר נסרק במסגרת פרויקט 450 שנה לספר העברי.
 • כאמור בשערים, בהוצאה זו נוספו מראי-המקומות בתלמוד ("מסורת הש"ס") ומראי-המקומות בפוסקים ("עין משפט") בחלק מהמסכתות שלא היו בהוצאות הקודמות (החל מן ההוצאה הראשונה שבה נדפסו "עין משפט" ו"מסורת התלמוד", היא דפוס יושטיניאן, ויניציאה ש"ו-שי"א, ואילך). הן נערכו על ידי המגיהים. כמו כן נוספו הציורים השייכים לפירוש המשניות ולפירוש רש"י ותוספות, בסדר זרעים ובמסכתות עירובין וסוכה, שלא נדפסו בהוצאות הקודמות (אך ציורים רבים חסרים גם כאן), ועוד.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Copy and version identification
 • כרך 5 [פסחים] עותק 1: מסכת פסחים ללא שערים וחסר דף ב-ג.
 • with stamp of Bibliothek des Rabbiner-Seminars Berlin
Contents
 • [א1]. מסכת ברכות. ו'א'ת'ן' [תנ"ז]. בשנת ואת"ן [תנ"ז]. [2], סט, כד דפים.
 • [א2]. סדר זרעים. משניות ... עם פירוש ... רבינו משה בר מיימון ז"ל ועם פירוש- ... רבינו שמשון ז"ל. ובתוספת מסורת הש"ס, והוא מראה מקום המשניות המפוזרות בכל הגמרא ... בשנת והיה א'מו'נ'ת' עתך [תנ"ז]. פו דפים.
 • [ב]. מסכת שבת. נ'ר' מצוה ותורה א'ו'ר' [תנ"ז].
 • [ג]. מסכת עירובין. ת'ב'נ'ה'=תנ"ז. משניות מסדר מועד. ו'א'כ'ל'ת' [תנ"ז].
 • [ד]. מסכת פסחים. מסכת ביצה. ו'ח'ג'ת'ם' =תנ"ז. מסכת חגיגה. ו'ח'ג'ת'ם' =תנ"ז. מסכת מועד קטן. ת'נ'ח'מו=תנ"ח.
 • [ה]. מסכת ראש השנה. ונ'ח'ת' [תנ"ח]. מסכת תענית. ו'נ'ב'ק'ש'=תנ"ח. מסכת יומא. נ'ח'ת'=תנ"ח. מסכת סוכה. ב'ש'ל'ם' ס'כ'ו' =תנ"ח. מסכת שקלים. ו'ח'ג'ת'ם' =תנ"ז. מסכת מגילה. ונ'ח'ת' [תנ"ח].
 • [ו]. מסכת יבמות. ש'ל'ו'ם' ב'נ'י'ך' [תנ"ח]. מסכת כתובות. ב'נ'ו'ת' [תנ"ח]. מסכת קידושין. ח'ת'ן [תנ"ח].
 • [ז]. מסכת גיטין. ושלחה מ'ב'י'ת'ו' [תנ"ח]. [1], קכא [צ"ל: קכב] דפים.
 • [ח]. מסכת נדרים. ח'ל'י'תי' [תנ"ח]. מסכת נזיר. י'ה'י'ה' מ'ש'פ'ט' =תנ"ט. מסכת סוטה. ב'נ'ו'ת' [תנ"ח].
 • [ט]. בבא קמא. מ'ש'פ'ט'י'ך' [תנ"ט]. קכא, כא, ד, ו דפים.
 • [י]. בבא מציעא. תנ"ח .קכב, לז, ד דפים
 • [יא]. מסכת בבא בתרא. מ'ש'פ'ט'י'ך' [תנ"ט]. קעט, מ, ז דפים
 • מסכת עבודה זרה. ללא שער. צז דפים.
 • [יב]. מסכת סנהדרין. מ'ש'פ'ט'יך' [תנ"ט].
 • [יג]. מסכת מכות. ע'ר'י' מ'ק'ל'ט'=תנ"ט. מסכת שבועות. ו'ל'א' נ'ש'ב'ע' [תנ"ט]. מסכת הוריות. מ'ש'פ'ט'י'ך' [תנ"ט].-- מסכת עדיות עם פירוש... רבינו משה בר מיימון ז"ל ועם פירוש... הראב"ד ז"ל. בשנת הראנו א'ו'ת' ל'ט'ו'ב'ה' [תנ"ט]. יד; כד; ח דפים. יג הדפים: עדיות. כד הדפים: אבות דרבי נתן, מסכת סופרים, אבל רבתי הנקרא מסכת שמחות, מסכת כלה, מסכת דרך ארץ, שמונה פרקים להרמב"ם. ח הדפים: אבות.
 • [יד]. מסכת זבחים. מקדש ה'ק'ד'ש'י'ם' [תנ"ט]. [1], קכא דף.
 • מסכת מנחות. ה'ת'מ'י'ד' [תנ"ט]. קיב דף. עם השער השני בלבד.
 • מסכת בכורות, מקדש ה'ק'ד'ש'י'ם' [תנ"ט]. סט דף. עם השער השני בלבד.
 • ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, מדות, תמיד, קנים. ה'ק'ד'ש'י'ם' =תנ"ט.
 • משניות מסדר קדשים עם פירוש רבינו משה בר מיימון זל. נדפס בשנת קדש ה'ק'ד'ש'י'ם' [תנ"ט]. מז דפים.
 • [טו]. מסכת נדה. נ'ד'ת'ה' [תנ"ט]. משניות סדר טהרות. ה'ק'ד'ש'י'ם' [תנ"ט].
OCLC
233345195
Bhb
 • 000334103
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information