חומש תורה שלמה : והוא תורה שבכתב עם באור תורה שבעל פה : חבור כולל את פרושי התורה ... עד סוף זמן האמוראים והסבוראים ותחלת זמן הגאונים ... בתרגומים, בפשט, בהלכה, באגדה ... נסדר על כל פסוק, תבה ואות שבתורה ... / ערוך ומסדר עם מבוא ומראי מקומות, הערות וחדושים בידי מנחם מענדל כשר ...

Uniform title
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
ירושלם : דפוסים שונים, תרפ"ז-תשנ"ב.
Description
1 משאב אלקטרוני (43 ב-42 כרכים (חלק א-מג) ) : PDF

Details

Notes
הכרכים ח-יט יצאו לאור בניו יורק.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Language note
מחלק ג ואילך שערים נוספים באנגלית.
Contents
 • א. בראשית א. תרפ"ז.
 • ב. בראשית ב-נח. תרפ"ט. [8], קפא-תקמ ע'.
 • ג [כרך א]. לך לך. תרצ"ב. [10], תקמא-תשלב, [6] ע'.-- כרך ב: וירא. תרצ"ד. [8], תשלה-תתסח, [1] ע'.
 • ד. חיי שרה-תולדות. תרצ"ד. [8], תתקיז-תתשיח, [1] ע'.
 • ה. ויצא-וישלח. תרצ"ו. [8], תתשיט-תתתקפד, [1] ע'.
 • ו. וישב-מקץ. תרצ"ח. [12], תתתקפה-תתתתל, [6] ע'.
 • ז. ויגש-ויחי. תרצ"ח. [8], תתתלא-תתתתשכ, [4] ע'.
 • ח. שמות. תש"ד. [12], רעב, [8] ע', פקס'.
 • ט. וארא. תש"ה. [8],קנ, [4] ע'.
 • י-יא. בא. פרק י, א - יב, כ. תש"ו. [10], שא, [8] ע', לו"ת.
 • יב. בא. [פרק] יב, כא - יג, טז. תש"ח. [8], שה, [5] ע', פקס'.
 • יג. סוד העיבור; יד פרקים. תש"י. 20, [2], קצח, [8] ע'.
 • יד. בשלח. תשי"א. [6], שנו, [8] ע', פקס'.
 • טו. יתרו [פרק] יח, א - יט, כה. תשי"ג. [5], רו, [8] ע'.
 • טז. יתרו. פרק כ, א-כג. תשט"ו. [6], שדמ, [8] ע'.
 • יז. משפטים. פרק כא, א-לז. תשט"ז. [8], שנב, [4] ע'.
 • יח. משפטים. פרק כב, א - כג, ח. תשי"ח. [8], רטז, [4] ע'.
 • יט. משפטים. פרק כג, ו - כד, יח. תש"כ [6] קעה - שצ, [6] ע'.
 • כ. תרומה-תצוה. פרק כה, א - ל, י. תשכ"א 1961. [8], רסא, [3] ע'.
 • כא. כי תשא. פרק ל, יא - לב, לה. תשכ"ד. [5], רכח, [4] ע'.
 • כב. כי תשא. פרק לג - לד. תשכ"ז. [3], 196, 71, [5] ע'.
 • כג. ויקהל-פקודי ומילואים לויקהל-פקודי ותצוה. תשכ"ט. [6], רכט, [3] ע'.
 • כד. תרגומי התורה; דיון ... על התרגומים אונקלוס,יונתן, וירושלמי הנדפס. תשל"ה. [7], רפ, [16] ע'.
 • כה. ויקרא (ויקרא א-ד) ומילואים לפרשה זו. תשל"ב. ח, שסא, [7] ע'.
 • כו. צו (ויקרא פרק ה, א-כו; פרק ו, א-כג). בתוספת תרגום ירושלמי לפרק ו' ומלואים לפרקים ה-ו. תשל"ד. שטו ע', מפתח.
 • כז. שמיני (ויקרא פרק ז, א-לח; פרק ח, א-לו, פרק ט, א-כד). בתוספת תרגום ירושלמי לפרקים אלו ומלואים. תשל"ה 1975. [5], רכג, [4] ע'. בסופו מפתח.
 • כח. שמיני (ויקרא פרק י, א-כ; פרק יא, א-מז). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלה ומלואים. תשל"ח 1978. [5], שיב, [4] ע'. מפתח.
 • כט. כתב התורה ואותיותיה. חלק א: ספר תורה בכתב עברי ואשורי. חלק ב: האותיות המשונות בתורה. תשל"ח. [8], רלד, [6] ע'.
 • ל. פרשת תזריע (פרק יב, א-ח; פרק יג, א-נט)
 • פרשת מצורע (פרק יד-טו). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלו והשלמות והוספות. תשל"ט. [4], שלב, [3] ע'.
 • לא. פרשת אחרי מות (פרק טז, א-לד ; פרק יז, א-טז; פרק יח, א-ל). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלו והוספות שונות. תש"מ. [6], רלג, [5] ע'.
 • לב. פרשת קדושים (פרק יט, א-לז; פרק כ, א-כז). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלה והוספות שונות. תש"מ. [6], רו, [6] ע'.
 • לג. פרשת אמור (פרק כא, א-כד; פרק כב, א-לג; פרק כג, א-מד; פרק כד, א-כג). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלה והוספות שונות. תשמ"א. [4], שמו, [4] ע'.
 • לד. פרשת בהר (פרק כה, א-נח; פרק כו, א-ב)
 • פרשת בחוקותי (פרק כו, ג-מו; פרק כז א-לד). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלה והוספות שונות. תשמ"א [4], שכו, [6] ע'.
 • לה. תרגומי התורה; דיון מקיף על התרגומים אונקלוס, יונתן, וירושלמי הנדפס ... על תרגום ירושלמי השלם על כל התורה. חלק ב. תשמ"ג. [5], שעט ע'.
 • לו. פרשת במדבר (פרק א, א-נד; פרק ב, א-לד; פרק ג, א-נא; פרק ד, א-כ. פרשת נשא פרק ד, כא-מט; פרק ה, א-לא). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלה והוספות שונות. תשמ"ב. [5], רעד, [5] ע'.
 • לז. פרשת נשא (פרק ו, א-כז; פרק ז, א-פט). בתוספת תרגום ירושלמי השלם לפרקים אלה והוספות שונות. תשמ"ב. רטו, [4] ע.
 • לח. פרשת בהעלותך (פרק ח, א-כו; פרק ט, א-כג; פרק י, א-לו; פרק יא, א-לה; פרק יב, א-טז). בתוספת תרגום ירושלמי השלם. תשמ"ג. [4], רעט, [3] ע'.
 • לט. פרשת שלח (פרק יג, א-לג, פרק יד, א-מה, פרק טו, א-מא). בתוספת תרגום ירושלמי השלם. תשמ"ה. [6], רסו, [7] ע'.
 • מ. פרשת קרח (פרק טז, א-לה, פרק יז, א-כח, פרק יח, א-לב). בתוספת תרגום ירושלמי השלם. תשמ"ח. [7], טו, רלג, [8] ע'.
 • מא. פרשת חקת (פרק יט, א-כב, פרק כ, א-כט, פרק כא, א-לה, פרק כב, א). בתוספת תרגום ירושלמי השלם. תשמ"ט. [4], רצג,[4] ע'.
 • מב. פרשת בלק (פרק כב, ב-מא, פרק כג, א-ל, פרק כד, א-כה, פרק כה, א-ט). בתוספת תרגום ירושלמי השלם. תשנ"א. [4], ריב, [4] ע'
 • מג. פרשת פנחס (פרק כה, י-יח, פרק כו, א-סה, פרק כז, א-כג, פרק כח, א-לא, פרק כט, א-לט, פרק ל, א-א). בתוספת תרגום ירושלמי השלם. תשנ"ב. [3], רפו, [3] ע'.
 • מד. מטות-מסעי. תשנ"ה. [2], שג, [4] ע'.
Other title(s)
 • חמש תורה שלמה
 • אנציקלופדיה תלמודית-מדרשית על התורה
 • תורה שלמה
Added t.p.
 • Torah Shelemah : Talmudic-Midrashic encyclopedia on the Pentateuch ... /
OCLC
233043305
Bhb
 • 000316326
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information