Princeton University Library Catalog

[童书与少数民族中小学课本] bulk (1954-1961).

[Chinese children's books and school textbooks for ethnic minority groups] bulk (1954-1961).

Format:
Book
Language:
Chinese
Published/​Created:
[China] : [publisher not identified], 1949-1984.
Compiled/​Created:
bulk (1954-1961).
Description:
56 volumes : illustrations
Contents:
  • I. Children's literature: Yang si ling de shao nian dui = Los pioneros del Capitan Yang (1964. 3rd ed. lian huan hua, 88 pages) / Guo Xu ; Fan Yixin, illustrator -- Yang Jingyu jiang jun (1957. 31 pages : illustrations) / Guo Zhaoqing ; Zhang Chonglin, illustrator ; Dongbei lie shi ji nian guan, editor -- Sulian ma xi tuan fang hua yan chu (1 sheet : illustrations. 2 copies) -- Xiang jie fang jun xue xi : hong xiao bing du wu xuan ji (1971. 38 pages : illustrations) / Gansu ren min chu ban she -- Shan yang ma ma de xin fang zi (1958. picture book, 19 pages) / Cang Shan ; Feng Xingping, illustrator -- Da bao ying xiong (1973. picture book, 1 volume) / Wang Biyun ; Zhao Ning’an, illustrator -- You er shi zi ke ben : shi yong ben. shang ce (1958. 40 pages : color illustrations) / Fujian Sheng jiao yu ting shi fan chu deng jiao yu chu -- Songhuajiang bian (1956. 30 pages : illustrations) / Wu Zhongyuan ; Li Tianxin, illustrator -- You yi pai bi he (1958. 34 pages : illustrations) / Dai Shanjin, etc. -- Zhan zheng yu sheng chan : mu ke yu man hua (1949. comic book, 34 pages : portrait) / Qian Xiaohui -- Wo men kai pi de xiao hua yuan (1959. 74 pages : illustrations) / He Yi ; Han Shuyu, illustrator -- Xiao xue sheng zuo wen xuan (1961. 67 pages) / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ren min chu ban she -- Kan mo shu (1955. 26 pages : illustrations) / Bing Xuan, zheng li ; Du Xianqing, illustrator -- Xiao shao wei he xiao zhan shi (1958. 25 pages : illustrations) / Wang Taming ; Liu Wentian, illustrator -- Mao zhu xi pei yu wo cheng zhang (1976. picture book, 1 volume) / Hao Liu, Bian Guofu, Zhu Xintian, etc. -- Kan tu hua xue gu shi. 3 (picture book, 1 volume) / Li Bai, Liu Changqing, Meng Jiao, etc. ; Cheng Shifa, Dai Dunbang, Shi Dawei, etc., illustrators -- Ma ma de shan yang wei ba (1956. 40 pages : illustrations) / Wang Yu ; Gao Longsheng, illustrator -- Hei xing xing : Beijing dong wu yuan cong shu zhi yi (10 pages) -- Sparkling red star : a film in colour ([197-] 1 volume : photos, color) -- Jie fang ge qu xuan (1949. 46 pages : music) / Xie Lianwei -- Bei ji wang (1955. 28 pages : illustrations) / (Soviet Union) S. Nikitin, etc. ; Zhang Yushou, translator -- Guo shu jia (1950. 80 pages : illustrations) / Xin shao nian bao -- [Xiang Lei Feng tong zhi xue xi] ([196-] lian huan hua, 36 pages) -- [Sun Zhongshan] (80 pages : illustrations, portraits) -- Xiao dui de "mi mi" (1956. 66 pages : illustrations) / Gao Xiangzhen, etc. ; “Chang jiang wen yi” bian ji bu -- [Ying yu dan ci ka pian] (9 cards : color) -- Xiao hong mao tuo xian ji (1950. 44 pages : music) / Mei Zhi, poet ; Luo Cao, Da Cu, Tang Jiang, etc., playwrights ; Tang Jiang, Tang He, composers -- San ge hong ling jin (1965. 71 pages) / Ha'erbin Shi ping ju tuan ; Zhang Xiaodong, zhi bi -- Xue sheng qing kuang hui bao (1977. 2 items) / Shanghai Shi Jing’an Qu xiao xue -- Shanghai Shi Jiangning Qu Fan huang du lu di 2 xiao xue xue sheng shou ce (1956. 16 pages) / Huang Qiquan -- Zhua hao zi de gu shi (1951. 21 pages : illustrations) / Hao hai zi za zhi she -- Shou du su xie (1954. 2nd ed. lian huan hua, 9 unnumbered pages) / Shao Yu
  • II. School textbooks for ethnic minority groups: Han yu : shi nian yi guan zhi shi yong ke ben (1960. 30 pages : illustrations, music) / Yanbian jiao yu chu ban she -- Han yu wen : chu ji xiao xue ke ben, shi yong ben. di 4 ce (1960. 63 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / Liaoning Sheng jiao yu ting -- Chu ji xiao xue han yu wen : shi yong ben. di 1 ce (1959. 24 pages : illustrations. In Korean and pinyin) / Liaoning Sheng jiao yu ting -- Chu ji xiao xue han yu wen : shi yong ben. di 5 ce (1959. 63 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / Liaoning Sheng jiao yu ting -- Han yu wen : chu ji xiao xue ke ben, shi yong ben. di 2 ce (1960. 32 pages : illustrations. In Korean and pinyin) / Liaoning Sheng jiao yu ting -- Han yu : chu ji xiao xue ke ben. di 1 ce (1959. 49 pages : illustrations. In Korean and pinyin) / Yanbian jiao yu chu ban she -- Chu ji xiao xue han yu wen : zan yong ben. di 3 ce (1959. 83 pages : illustrations, portrait. In Korean and Chinese) / Liaoning Sheng jiao yu ting -- Han yu : gao ji xiao xue ke ben. di 1 ce (1959. 75 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / Yanbian jiao yu chu ban she -- Hani wen sao mang ke ben = Haqniq Soqhhavq Saomaq Zzolkaoq. di 1 ce (1960. 30 pages : some color. In Hani language) / Yunnan Sheng shao shu min zu yu wen gong zuo zhi dao wei yuan hui -- Han yu : chu ji xiao xue ke ben, kou yu jiao cai, shi yong ke ben (1960. 32 pages : illustrations, portrait) / Yanbian jiao yu chu ban she -- Han yu : chu ji xiao xue ke ben (1959-1960. Vol. 2-3 : illustrations. In Chinese and Korean. Vol. 3 has 2 copies) / Yanbian jiao yu chu ban she -- Han yu : chu ji zhong xue ke ben (1959-1960. Vol. 1-3. In Chinese and Korean) / Yanbian jiao yu chu ban she -- Shu xue : Xishuangbanna Dai wen xiao xue ke ben. di 4 ce (1984. 149 pages : illustrations. In New Tai Lue) / Xishuangbanna Zhou jiao yu ju -- Yu wen : Xishuangbanna dai wen xiao xue ke ben. di 5 ce (1984. 170 pages : color. In New Tai Lue. 2 copies) / Xishuangbanna Zhou jiao yu ju -- Yu wen : Dehong Dai wen xiao xue ke ben (1979-1980. Vol. 1-2 : illustrations. In Tai Le) / Yunnan Sheng jiao yu ju jiao cai bian shen shi, Dehong Daizu Jingpozu Zizhizhou jiao yu ju -- Han yu : gao ji xiao xue ke ben. di 1 ce (1960. 188 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / Yanbian jiao yu chu ban she.
  • I. 童书: 楊司令的少年队 = Los pioneros del Capitan Yang (1964. 3rd ed. 连环画, 88 pages) / 郭墟 ; 范一辛绘 -- 楊靖宇將軍 (1957. 31 pages : illustrations) / 郭肇庆著 ; 张崇林插图 ; 东北烈士纪念馆编 -- 苏联馬戲团訪華演出 (1 sheet : illustrations. 2 copies) -- 向解放军学习 : 红小兵读物选辑 (1971. 38 pages : illustrations) / 甘肃人民出版社 -- 山羊媽媽的新房子 (1958. 图画书, 19 pages) / 蒼山 ; 馮星平繪圖 -- 打豹英雄 (1973. 图画书, 1 volume) / 王碧云改编 ; 赵宁安画 -- 幼儿識字課本 : 試用本. 上冊 (1958. 40 pages : color illustrations) / 福建省教育厅师范初等教育处 -- 松花江边 (1956. 30 pages : illustrations) / 吳中原 ; 李天心画 -- 友誼牌笔盒 (1958. 34 pages : illustrations) / 戴善晉等 -- 戰爭與生産 : 木刻與漫畫 (1949. 漫畫書, 34 pages : portrait) / 錢小晦 -- 我們开辟的小花园 (1959. 74 pages : illustrations) / 賀宜 ; 韓书彧插图 -- 小学生作文选 (1961. 67 pages) / 广西僮族自治区人民出版社 -- 砍魔樹 (1955. 26 pages : illustrations) / 兵煊整理 ; 杜顯清插圖 -- 小少尉和小战士 (1958. 25 pages : illustrations) / 王拓明 ; 柳文田插图 -- 毛主席培育我成长 (1976. 图画书, 1 volume) / 浩流, 卞国福, 朱心田等 -- 看图画学古诗. 3 (图画书, 1 volume) / 李白, 刘长卿, 孟郊等 ; 程十发, 戴敦邦, 施大畏等画 -- 媽媽的山羊尾巴 (1956. 40 pages : illustrations) / 王余 ; 高龍生插圖 -- 黑猩猩 : 北京動物園叢書之一 (10 pages) -- Sparkling red star : a film in colour ([197-] 1 volume : photos, color) -- 解放歌曲選 (1949. 46 pages : music) / 謝連韋 -- 北極王 (1955. 28 pages : illustrations) / 謝·尼基金等 ; 張宇首譯 -- 過暑假 (1950. 80 pages : illustrations) / 新少年報 -- [向雷锋同志学习] ([196-] 连环画, 36 pages) -- [孙中山] (80 pages : illustrations, portraits) -- 小隊的"秘密" (1956. 66 pages : illustrations) / 杲向真等 ; "長江文藝"編輯部編 -- [英語單詞卡片] (9 cards : color) -- 小紅帽脫險記 (1950. 44 pages : music) / 原詩梅志 ; 編劇洛曹, 大粗, 唐江等 ; 作曲唐江, 唐訶 -- 三個紅領巾 (1965. 71 pages) / 哈尔滨市評剧团集体創作 ; 张晓东执笔 -- 学生情况汇报 (1977. 2 items) / 上海市静安区小学 -- 上海市江寧區梵皇渡路第二小學學生手冊 (1956. 16 pages) / 黃啓全 -- 抓耗子的故事 (1951. 21 pages : illustrations) / 好孩子雜誌社 -- 首都速寫 (1954. 2nd ed. 連環畫, 9 unnumbered pages) / 邵宇
  • II. 少数民族中小学课本: 汉语 : 十年一貫制試用課本 (1960. 30 pages : illustrations, music) / 延边教育出版社 -- 汉語文 : 初級小学課本, 試用本. 第四册 (1960. 63 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / 辽宁省教育厅 -- 初級小学汉語文 : 試用本. 第1册 (1959. 24 pages : illustrations. In Korean and pinyin) / 辽宁省教育厅 -- 初級小学汉語文 : 試用本. 第5册 (1959. 63 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / 辽宁省教育厅 -- 汉語文 : 初級小学課本, 試用本. 第二册 (1960. 32 pages : illustrations. In Korean and pinyin) / 遼寧省教育厅 -- 汉語 : 初級小学課本. 第1册 (1959. 49 pages : illustrations. In Korean and pinyin) / 延边教育出版社 -- 初級小学汉語文 : 暫用本. 第3册 (1959. 83 pages : illustrations, portrait. In Korean and Chinese) / 辽宁省教育厅 -- 汉語 : 高級小学課本. 第一册 (1959. 75 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / 延边教育出版社 -- 哈尼文掃盲課本 = Haqniq Soqhhavq Saomaq Zzolkaoq. 第一册 (1960. 30 pages : some color. In Hani language) / 云南省少數民族語文工作指导委員会 -- 汉語 : 初級小学課本, 口語教材, 試用課本 (1960. 32 pages : illustrations, portrait) / 延边教育出版社 -- 汉語 : 初級小学課本 (1959-1960. Vol. 2-3 : illustrations. In Chinese and Korean. Vol. 3 has 2 copies) / 延边教育出版社 -- 汉語 : 初級中学課本 (1959-1960. Vol. 1-3. In Chinese and Korean) / 延边教育出版社 -- 数学 : 西双版纳傣文小学课本. 第四册 (1984. 149 pages : illustrations. In New Tai Lue) / 西双版纳州教育局 -- 语文 : 西双版纳傣文小学课本. 第五册 (1984. 170 pages : color. In New Tai Lue. 2 copies) / 西双版纳州教育局 -- 语文 : 德宏傣文小学课本 (1979-1980. Vol. 1-2 : illustrations. In Tai Le) / 云南省教育局教材编审室, 德宏傣族景颇族自治州教育局 -- 汉語 : 高級小学課本. 第一册 (1960. 188 pages : illustrations. In Chinese and Korean) / 延边教育出版社.
Subject(s):
Form/​Genre:
Textbooks China.
Other views:
Staff view