Princeton University Library Catalog

近代中國民間宗教經卷文獻 = The scripture and literature of popular religion in modern China / 王見川, 范純武编.

Jin dai Zhongguo min jian zong jiao jing juan wen xian = The scripture and literature of popular religion in modern China / Wang Jianchuan, Fan Chunwu bian.

Format:
Book
Language:
Chinese
Published/​Created:
  • Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2015.
  • 臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2015.
Εdition:
  • Di 1 ban.
  • 第1版.
Description:
12 volumes ; 27 cm
Notes:
Reprint.
Contents:
  • Di 1 ce. Hui tian bao chan. Tian lü sheng dian -- Di 2 ce. Pan tao yan ji. Dong ming bao ji. Hui xiang yu lu. Huilong shi zun pu du yu lu. Jian xin bao juan -- Di 3 ce. Ba de xu zhi chu ji. Ba de xu zhi er ji. Zhong he wen ji. Huilong shi zun zeng ding wan fo jiu jie jing. Xun nü bao zhen. Wan fo jing. Liao dao zhen jing. Xi zi zheng yan lu. San jiao gong shu. Mile jiu zhuan jia pu. San jiao zheng zong -- Di 4 ce. Yu ding jin ke ji yao -- Di 5 ce. Yu zhun lun ke ji yao -- Di 6 ce. Taiyi bei ji zhen jing. Taiyi dao sui zheng jing zhen hua. Dao de jing hua lu -- Di 7 ce. Dao de jing hua lu xu bian. Xiu xin zhuan xing jiu jie hui sheng -- Di 8 ce. Dao ci gang yao. Dao de yue kan -- Di 9 ce. Xian tian hun yuan xuan xuan mi xian jiu shi zhen jing zhu shi. Xin zhu huang jing Zhong wai pu du. Xin ban Zhong wai pu du huang jing. Xuan ling Yuhuang jing. Xuan ling Yuhuang jing qian zhu. Guan di ming sheng jing zhu jie. Zhong huang ming sheng jing. Ming dao sheng jing. Wen Wu er di jiu jie zhen jing. Tao yuan ting yu. Pu du shou yuan jing. Shou yuan bao xun. Ren sheng bao jian. Qi lu zhi gui. Hui tou shi an. An lu ming deng.
  • Di 10 ce. Ling xiu zhi nan. Bu dao da gang. Xiao tu er yuan shi shu. Kao zheng long hua jing. Yi guan dao yi wen jie da. Zan ding fo gui. Xiu dao zhen bao (yi guan dao luan xun). Xin zhu Si shu bai hua jie shuo. Xi zhan lun. Da qian tu shuo -- Di 11 ce. Hui xian bao chuan. (Wang Fengyi) cheng ming lu. Geng zhu da xue bai hua jie shuo. Da xue zheng shi. Mu duo qian sheng. San ci da fa gang yao -- Di 12 ce. Si shu heng jie. Da tong zhen di. Zhong yong shu yi. Dao de jing zhu shi, wai wang chu tan. Yuan yuan de dao. Dao yi (yu bei san ci da fa yan shuo). Wan jiao dan jing (Nei han yi xin fa yan ; You qiu bi dei). Jiu shi jin dan. Xian tian zheng fa yuan ben. Pu du xuan hua jing. Xiu dao zhen yan. Jin dan fa bao. Da dao jin pian. Jin gang jing zhi jie. Ci tian du shi jin jian. Jin gang zheng zhi. Wu wei jing zuo fa. Yun meng lu ji. Kong jiao lun. Kong jiao ge ming. Wan zu gui zhen chuan. Lü zu xiao zhao zhen yan. Nanhai Guanyin jiu jie shi zi bao xun. Nian zi zhen yan.
  • 第一冊. 回天寶懺. 天律聖典 -- 第二冊. 蟠桃宴記. 洞冥寶記. 回鄉語錄. 迴龍師尊普度語錄. 緘心寶卷 -- 第三冊. 八德須知初集. 八德須知二集. 中和文集. 迴龍師尊增訂萬佛救劫經. 訓女寶箴. 萬佛經. 了道真經. 惜字徵驗錄. 三教公書. 彌勒九轉家譜. 三教正宗 -- 第四冊. 玉定金科輯要 -- 第五冊. 玉準輪科輯要 -- 第六冊. 太乙北極真經. 太乙道邃正經真華. 道德精華錄 -- 第七冊. 道德精華錄續編. 脩心轉性救劫回生 -- 第八冊. 道慈綱要. 道德月刊 -- 第九冊. 先天渾元玄玄秘線救世真經註釋. 新註皇經中外普度. 新頒中外普度皇經. 玄靈玉皇經. 玄靈玉皇經淺註. 關帝明聖經註解. 中皇明聖經. 明道聖經. 文武二帝救劫真經. 桃源亭諭. 普度收圓經. 收圓寶訓. 人生寶鑑. 歧路指歸. 回頭是岸. 暗路明燈.
  • 第十冊. 領袖指南. 佈道大綱. 小徒兒怨師書. 考證龍華經. 一貫道疑問解答. 暫訂佛規. 修道真寶(一貫道鸞訓). 新註四書白話解說. 息戰論. 大千圖說 -- 第十一冊. 匯仙寶傳. (王鳳儀)誠明錄. 更註大學白話解說. 大學證釋. 木鐸千聲. 三次大法綱要 -- 第十二冊. 四書恆解. 大同貞諦. 中庸述義. 道德經註釋, 外王芻談. 元圓德道. 道一(預備三次大法演說). 萬教丹經(內含一心法言 ; 有求必得). 救時金丹. 先天政法源本. 普度宣化經. 修道真言. 金丹法寶. 大道金篇. 金剛經直解. 慈天度世金緘. 金剛正旨. 無為靜坐法. 雲夢錄集. 孔教論. 孔教革命. 萬祖歸真傳. 呂祖消釗真言. 南海觀音救刧十字寶訓. 念字箴言.
Subject(s):
Other title(s):
Scripture and literature of popular religion in modern China
ISBN:
  • 9789571722221 ((set))
  • 9571722227 ((set))
LCCN:
2015390400
OCLC:
926035235
Editor:
1970:
Other views:
Staff view